Motorvereniging Nebulasbikers Vinderhoute VZW Disclaimer voor deze bikers manual MV Nebulasbikers Vinderhoute VZW behoudt zich het recht deze bikers manual regelmatig up te daten naargelang de noodzaak waardoor geen enkele garantie gegeven wordt inzake de juistheid of de volledigheid, of het bijgewerkt zijn van de informatie die in deze bikers manual wordt geraadpleegd of die via deze bikers manual wordt uitgewisseld. MV Nebulasbikers Vinderhoute VZW behoudt zich daarbij het recht voor, op elk moment de inhoud van de bikers manual aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover een mededeling te doen. De meest recente bikers manual is enkel beschikbaar ter inzage op de maatschappelijke zetel van MV Nebulasbikers Vinderhoute VZW of bij opvraging via elektronische post. Algemeen: De bikers manual hierna omschreven is gebaseerd op twee grote pijlers. Namelijk het “groepsgevoel” en “samenhorigheid” of anders gezegd: “gelijkheid” en “broederschap”. Deze twee pijlers worden steeds gerespecteerd om het groepsgevoel en samenhorigheid binnen de vereniging hoog te houden. Motorvereniging Nebulasbikers Vinderhoute VZW is de naam waaronder de vereniging aan het verenigingsleven deelneemt. De naam wordt gebruikt om de vereniging van andere verenigingen te onderscheiden en heeft daarnaast ook een publicitaire functie. Het recht op deze naam en logo komt de vereniging toe daar MV Nebulasbikers Vinderhoute VZW er als eerste zichtbaar, publiek en voortdurend gebruik van maakt. Het gebruik van de naam “MV Nebulasbikers Vinderhoute VZW” en bijhorend logo mag in geen geval gebruikt worden voor doeleinden die buiten de agenda staan! Het niet naleven, misbruik maken van- of verloochenen van deze bikers manual, de goede naam, het logo van MV Nebulasbikers Vinderhoute VZW zal ertoe leiden dat een (toegetreden) lid geschorst of ontslagen wordt. 1 Toegetreden leden (= alle full members en prospecten) Iedereen kan in principe full member worden van “MV Nebulasbikers Vinderhoute VZW”. Het ledenbestand wordt opgedeeld in 2 groepen, zijnde full members en prospecten. Motorrijders en passagiers die deelnemen aan activiteiten van MV Nebulasbikers Vinderhoute VZW zonder het betalen van een jaarlijkse contributie worden beschouwd als prospect en genieten geen voordelen van de clubwerking. Motorrijders en passagiers die jaarlijks contributie betalen voor een lopend werkjaar worden beschouwd als full member en genieten alle voordelen van de clubwerking. Het ledenbestand wordt jaarlijks geteld op 31 augustus. Prospecten van buiten Lievegem kunnen uit de ledenlijst geweerd worden wanneer het aantal leden uit Lievegem kleiner wordt dan 40% van het totale ledenbestand. Iedere full-member betaalt een contributie van 35 EUR per werkjaar (seizoen) ongeacht of deze piloot, duorijder, of sympathiserend lid is. Een nieuwe full-member betaalt vanaf 1 augustus van het lopende werkjaar een contributie van 17,5 EUR voor het resterende jaar (seizoen) ongeacht of deze piloot, duorijder, of prospect is. Het lidmaatschap gaat in na storting van de contributie op de clubrekening of betaling aan een bestuurslid al dan niet op de inschrijvingsdag en eindigt op 31 december van het lopende kalenderjaar. Het lidgeld voor een volgend seizoen moet betaald zijn vóór 1 januari van het nieuwe kalenderjaar om te kunnen genieten van alle voordelen. Het lidgeld is na betaling niet meer terug vorderbaar. Door inschrijving verklaart de full-member zich akkoord met de bikers manual dat op regelmatige basis geüpdatet wordt. Iedere piloot die deelneemt aan een motoractiviteit van MV Nebulasbikers Vinderhoute VZW dient in het bezit te zijn van een geldige BA-verzekering en het juiste rijbewijs. MV Nebulasbikers Vinderhoute VZW is niet verantwoordelijk voor zowel lichamelijke als materiele schade veroorzaakt door ongevallen op alle activiteiten, dit zowel t.o.v. derden als deelnemers onderling. Bij deelname aan activiteiten georganiseerd door MV Nebulasbikers Vinderhoute VZW, geniet iedere full-member een korting van 9.00 EUR per deelname en per dag. Sommige deelnames kunnen gratis zijn. Nieuwe deelnemers kunnen steeds deelnemen aan een activiteit tijdens het werkjaar en worden beschouwd als prospect lid. Zij krijgen geen korting op hun deelname aan deze activiteit(en). Ieder nieuw lid dat zich voor een eerste keer inschrijft voor een volledig werkjaar, krijgt een gratis T-Shirt met clublogo aangeboden. Het gratis T-shirt is strikt persoonlijk en kan niet gecumuleerd en/of doorgegeven worden voor een ander kledingstuk. Ieder toegetreden lid kan extra kleding met het clublogo aankopen. Full members krijgen 20% korting op alle kleding die op dat moment aangeboden wordt. Alle inkomsten die MV Nebulasbikers Vinderhoute VZW genereert worden integraal besteed aan de organisatie en full members. Het is in geen geval toegestaan zich als prospect alsook full member te verrijken aan activiteiten die MV Nebulasbikers Vinderhoute VZW zelf inrichten of deelnemen aan activiteiten van andere organisaties. . 1 Maatschappelijke uitstraling: Full members en prospecten dienen zich te houden aan de fatsoennorm die in het maatschappelijke verkeer betaamd. Zo is het niet toegestaan om: Informatie te verspreiden die als discriminerend ten aanzien van uiterlijk, ras, religie, geslacht, cultuur, dan wel anderszins discriminerend kan worden aangemerkt; Zich schuldig te maken aan beledigende dan wel obscene uitingen; Verwijtende, dan wel eerdergenoemde uitingen te maken richting MV Nebulasbikers Vinderhoute VZW, bestuursleden, leden en collega motorclubs; Noch MV Nebulasbikers Vinderhoute VZW, noch bestuursleden en leden kunnen verantwoordelijk worden gehouden voor overtredingen door prospecten en full members op voorgaande punten vernoemd in 1.1 en kunnen leiden tot uitsluiting van de overtred(st)er uit MV Nebulasbikers Vinderhoute VZW. 2 Leden (bestuur) Het bestuur behartigt het belang van de leden overeenkomstig de statuten. Alle leden raad van bestuur worden geacht jaarlijks contributie te betalen om te kunnen blijven functioneren. Het bestuur leidt de vereniging, beheert de financiën en eigendommen, voert besluiten van de ledenvergadering uit en is gerechtigd in spoedeisende gevallen handelend op te treden. De voorzit(s)ter en de secretaris vertegenwoordigen de vereniging in en buiten rechten. Iedere full member kan in aanmerking komen om deel uit te maken van de algemene ledenvergadering en/of raad van bestuur volgens bepaalde criteria. De kandida(a)t(e): is meerderjarig. is ten minste één volledig seizoen full member. is geëngageerd voor de vereniging. is regelmatig aanwezig op activiteiten om voeling met de toegetreden leden te behouden. verzorgt de link tussen de vereniging en de buitenwereld. formuleert voorstellen. werkt concrete plannen uit. organiseert activiteiten. vertegenwoordigt de vereniging. Iedere full-member die volgens deze criteria in aanmerking komt kan zich te allen tijde kandidaat stellen om deel uit te maken van de algemene ledenvergadering en/of de raad van bestuur door een eenvoudig schrijven of E-mail gericht aan het dagelijks bestuur van MV Nebulasbikers Vinderhoute VZW ( nebulasbikers@telenet.be ). Bij de Raad van Bestuur kan er vrijblijvend meer informatie opgevraagd worden. 2.1 Voorzit(s)ter De voorzit(s)ter leidt de vergaderingen. Bij zijn/haar afwezigheid wordt die taak waargenomen door één van de overige bestuursleden. Hij/zij waakt voor de handhaving van de statuten en reglement, en ook in het algemeen voor een geregelde gang van zaken. Hij/zij bepaalt de datum van bestuursvergaderingen, zo dikwijls hij/zij zulks nodig acht. Hij/zij is daartoe verplicht, als 3 bestuursleden dit wensen en wel op een door die bestuursleden te kiezen tijd en plaats. 2.2 Secretaris De secretaris houdt de notulen van alle bestuurs- en ledenvergaderingen bij. Bij afwezigheid geeft hij/zij hiervan tijdig kennis aan de voorzit(s)ter en deze zorgt dan voor een plaatsvervang(st)er. De briefwisseling, het archiefbeheer en voorts alles wat tot de vlotte afwikkeling aller voortkomende administratieve werkzaamheden behoort, geschiedt door hem/haar of onder zijn/haar verantwoordelijkheid. Hij/zij brengt jaarlijks in de jaarvergadering aan de leden een verslag uit over de gang van zaken in de vereniging. 2.3 Penningmeester(es) De penningmeester(es) beheert de geldmiddelen der vereniging. Hij/zij draagt zorg voor het innen van contributies, donaties enz. en draagt in het algemeen zorg voor de verstrekking van de geldmiddelen der vereniging. In de jaarvergadering legt hij/zij rekening en verantwoording af van zijn/haar beheer over het afgelopen verenigingsjaar. 2.4 Materiaalmeester(es) Houdt het materiaal en de stock van de vereniging bij. Weet op welke locatie de materialen zich bevinden. Maakt jaarlijks een inventaris op. Zorgt ervoor dat de materialen onderhouden blijven en technisch in orde zijn. 3 Ledenvergaderingen Jaarlijks bij de seizoenstart in de maand februari/maart wordt een algemene ledenvergadering (jaarvergadering) uitgeschreven door de raad van bestuur. Op de agenda voor deze vergadering komen de punten vermeld volgens de statuten. De uitnodiging tot het bijwonen van een ledenvergadering wordt aan de leden verzonden uiterlijk vijftien dagen voor de datum waarop de vergadering is vastgesteld. Voorstellen van de (toegetreden) leden, te behandelen op een vergadering, moeten tenminste 3 dagen tevoren bij de secretaris of vicesecretaris worden ingediend. 4 Kleding Kleding kan enkel gedragen worden door full members. Er worden T-shirts, polo’s, sweaters en jackets aangeboden in modellen voor dames, heren en kinderen. Er wordt verwacht dat de kleding gedragen wordt op alle activiteiten van MV Nebulasbikers Vinderhoute VZW en motor gerelateerde evenementen van andere motorclubs. 5 Website MV Nebulasbikers beschikt over de website www.nebulasbikers.com . Dit om volgende redenen: Het bekend maken van MV Nebulasbikers Vinderhoute VZW aan iedereen. Het aankondigen van komende activiteiten. Het vertonen van afgelopen activiteiten. Leden die geen toegang hebben tot internet, worden op de hoogte gehouden middels vereenvoudigde afschriften uitgehangen in het clublokaal. Leden en toegetreden leden stemmen er mee in dat foto- en videomateriaal genomen op activiteiten van MV Nebulasbikers Vinderhoute VZW gebruikt wordt voor publicatie op de betreffende website en eventueel andere media. Een prospect of full member kan echter wel op eenvoudige aanvraag een foto laten verwijderen. Bij gemonteerde videobestanden is dit echter niet mogelijk. 5.1 Disclaimer voor www.nebulasbikers.com De toegang tot de informatie op de website www.nebulasbikers.com is kosteloos, doch houdt de aanvaarding in door de gebruiker ervan van de hiernavolgende voorwaarden: De gegevens van deze website zijn bedoeld voor informatieve en niet-commerciële doeleinden. Het gebruik ervan is op eigen risico en MV Nebulasbikers Vinderhoute VZW kan niet aansprakelijk gesteld worden voor onjuistheden of onvolledigheden in de verstrekte informatie. Informatie die van essentieel belang is voor de gebruiker dient op haar juistheid te worden nagegaan bij de bevoegde entiteit van MV Nebulasbikers Vinderhoute VZW. De gebruiker van deze site is niet gemachtigd om gelijk welke informatie programmatuur, producten of diensten die werden verkregen vanaf deze website te wijzigen, te kopiëren, te verdelen, te verzenden, te verspreiden, opnieuw aan te bieden, te reproduceren, te publiceren, af te staan onder licentie, over te dragen of te verkopen noch om afgeleide werken van de voornoemde elementen te creëren, tenzij hiervoor uitdrukkelijke toestemming is verleend door de bevoegde entiteit van MV Nebulasbikers Vinderhoute VZW. MV Nebulasbikers Vinderhoute VZW kan in geen geval tegenover wie dan ook, op rechtstreekse of onrechtstreekse wijze aansprakelijk gesteld worden voor schade te wijten aan het gebruik van deze website of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of dergelijke van de gebruiker. De links naar andere sites houden geen enkel akkoord in met de inhoud van deze sites en MV Nebulasbikers Vinderhoute VZW is niet verantwoordelijk voor het gebruik dat van die sites wordt gemaakt. MV Nebulasbikers Vinderhoute VZW is niet verantwoordelijk voor de meningen geuit door anderen dan haar prospecten en full-members in discussiegroepen, informatiegroepen, forums en dergelijke. MV Nebulasbikers Vinderhoute VZW behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen. De informatie op www.nebulasbikers.com is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. 5.2 Beperkte aansprakelijkheid MV Nebulasbikers Vinderhoute VZW spant zich in om de inhoud van www.nebulasbikers.com zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. De op www.nebulasbikers.com aangeboden materialen en info worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen en info kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van MV Nebulasbikers Vinderhoute VZW. In het bijzonder zijn alle prijzen op www.nebulasbikers.com onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten. Gebruik(st)ers kunnen zelf inhoud plaatsen op www.nebulasbikers.com. MV Nebulasbikers Vinderhoute VZW oefent hierop geen voorafgaande controle of redactioneel toezicht uit, maar zal klachten over gebruikersinhoud serieus onderzoeken en waar nodig ingrijpen. Neem hiervoor contact met ons op via het contactformulier. Voor op www.nebulasbikers.com opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan MV Nebulasbikers Vinderhoute VZW nimmer aansprakelijkheid aanvaarden. 5.3 Auteursrechten Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij MV Nebulasbikers Vinderhoute VZW en haar bezoek(st)ers. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van MV Nebulasbikers Vinderhoute VZW, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is. Het is niet toegestaan webpagina's of individuele elementen (zoals afbeeldingen, video's of interactieve applicaties) van www.nebulasbikers.com op te nemen in een frame set of via een online link in een andere webpagina te verwerken, indien daarbij verwarring kan ontstaan over de afkomst van het materiaal. 5.4 Sociale media MV Nebulasbikers Vinderhoute VZW beheert een groep op sociale media ( https://www.facebook.com/Nebulasbikers-Vinderhoute-652910364839409 ) om haar activiteiten in het daglicht te brengen, prospecten en full members onderling te laten communiceren en bepaalde specifieke activiteiten te laten zien. Het aanmaken van een groep of eender welk account dan ook, die bindingen met MV Nebulasbikers Vinderhoute VZW kan veroorzaken zoals gebruik van het ledenbestand enz… is niet toegestaan. MV Nebulasbikers Vinderhoute VZW behoudt zich daarbij het recht voor om op elk moment een groep of eender welk account of onderdelen te doen (laten) verwijderen zonder daarover enige verantwoording te hoeven afleggen. De informatie op https://www.facebook.com/Nebulasbikers-Vinderhoute-652910364839409 is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. 5.5 Overig Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen. 6 Activiteiten, kalender en reservaties Er worden activiteiten geplaatst op de kalender waarop er kan gereserveerd worden volgens eigen bepalingen. 6.1 Activiteiten Er wordt onderscheid gemaakt tussen zomer- en winteractiviteiten. Zomeractiviteiten beginnen bij de start van de lente en eindigen na de rit “Schelde Dender Leietreffen”. Winteractiviteiten beginnen na de het “Clubfeest” en eindigen bij de start van de zomeractiviteiten (=eerste moto gerelateerde activiteit op de agenda). Alle activiteiten van MV Nebulasbikers Vinderhoute VZW worden steeds op de agenda geplaatst. Iedereen, zowel leden raad van bestuur als full-members kunnen een aanvraag indienen voor het organiseren van een activiteit voor MV Nebulasbikers Vinderhoute VZW. Deelnames aan activiteiten erkend door- en onder naam van MV Nebulasbikers Vinderhoute VZW waarvoor op voorhand dient ingeschreven en betaald te worden gebeuren steeds op de bankrekening van MV Nebulasbikers Vinderhoute VZW. Tenzij anders vermeldt in de uitnodiging. Activiteiten die doorgaan buiten de agenda en bijgevolg niet erkend zijn door MV Nebulasbikers Vinderhoute VZW zijn in geen geval toegestaan onder voornoemde naam. Het is nooit toegestaan om het ledenbestand van MV Nebulasbikers Vinderhoute VZW te gebruiken voor activiteiten die niet op de agenda geplaatst werden. De naam “MV Nebulasbikers Vinderhoute VZW” kan zonder uitdrukkelijke toestemming nooit gebruikt worden voor uitnodigingen van activiteiten die niet op de agenda van MV Nebulasbikers Vinderhoute VZW geplaatst werden. Enkel de raad van bestuur van MV Nebulasbikers Vinderhoute VZW is gemachtigd om uitzonderingen op de regelgeving rond de organisatie van activiteiten toe te staan. 6.1.1 Nebulastreffen Van de full-members wordt hulp verwacht bij de organisatie. Van de full-members die niet meehelpen in de evenementenzone wordt verwacht dat zij het bepijlde parcours in groep rijden. Hulpbiedende- en toerrijdende leden dragen de clubkleding. 6.1.2 Dagtoertochten in eigen beheer MV Nebulasbikers Vinderhoute VZW richten op regelmatige basis dagtoertochten in. Deze kunnen worden georganiseerd en in functie naar aanleiding van: Eigen motor gerelateerde events. Gemeentelijke kermissen. Wijkkermissen en/of feesten. Liefdadigheidsritten. Andere… Dagtoertochten in eigen beheer scoren bonussen voor het clubfeest (zie art. 7). De registratie (badgen) van de deelne(e)m(st)ers gebeurt steeds en enkel bij de start aan ons lokaal of op de vooraf afgesproken startplaats van de activiteit. 6.1.3 Motortreffens van andere motorclubs Een activiteit start en eindigt steeds in ons lokaal Café-tearoom Nebulas. Indien ons lokaal niet geopend is wordt er uitgeweken naar een andere locatie. Bij de keuze van een andere locatie om te verzamelen wordt rekening gehouden met onze sponsors. De tijd van verzameling aan het lokaal wordt steeds op voorhand bekend gemaakt. De registratie van de deelne(e)m(st)ers kan enkel in ons lokaal door aan te melden met de persoonlijke badge (of andere startplaats indien we niet in ons lokaal terecht kunnen) vanaf het uur van verzamelen en tot er vertrokken wordt. Daarna is het niet meer mogelijk om zich te registreren. Er wordt bij het verzamelen rekening mee gehouden dat de mensen nog iets wensen te nuttigen en wat bij willen praten. Kom dus OP   TIJD   VAN   AFSPRAAK! Zodat je uw praatje niet meer hoeft te maken als we eigenlijk klaar staan om te starten. Bij het verzamelen zal men steeds voldoende geld inleggen voor het verbruik van consumpties gedurende de volledige activiteit. Indien het vooraf ingelegde geld voor consumpties niet toereikend blijkt gedurende de activiteit kan besloten worden om het ingelegde bedrag te verhogen naar een toereikend bedrag tot einde activiteit. Het overschot van de inleg zal bij aankomst in ons lokaal steeds omgezet worden in consumptiebonnen en verdeeld worden onder het overblijvende aantal deelne(e)m(st)ers. Het ingelegde geld dient enkel voor het verbruiken van GEWONE consumpties aan basistarief. Deze kunnen zijn: koffie, frisdrank enz… Uit respect voor mede deelne(e)m(st)ers is het uitgesloten om duurdere consumpties dan de normaal gangbare consumpties te gebruiken. Bij deelname aan een motortreffen dient iedere deelne(e)m(st)er inschrijvingsgeld te betalen. Wie zijn/haar deelname niet betaald aan de organiserende club of vereniging verliest zijn/haar bonussen, punten en kilometers van die dag in de interne klassementen van MV Nebulasbikers Vinderhoute VZW. De groepsgeest wordt hoog in het vaandel gedragen… Samen uit, samen thuis… Motortreffens van andere motorclubs scoren bonus(sen) voor het clubfeest volgens art. 7. De registratie (badgen) van de deelne(e)m(st)ers gebeurt steeds en enkel bij de start aan ons lokaal of op de vooraf afgesproken startplaats van de activiteit. 6.1.4 Meerdaagse activiteiten Op regelmatige basis worden meerdaagse toertochten georganiseerd. Meerdaagse toertochten worden ruim op voorhand vastgelegd omwille van het reserveren van accommodaties waar overnacht kan worden. Reservaties van meerdaagse toertochten vallen onder de voorwaarden van art. 6.3 Een meerdaagse activiteit start en eindigt steeds in ons lokaal Nebulas. Indien ons lokaal niet geopend is wordt er uitgeweken naar een andere locatie rekening houdend met onze sponsors. De registratie (badgen) van de deelne(e)m(st)ers kan enkel in ons lokaal (of andere startplaats indien we niet in ons lokaal terecht kunnen) vanaf het uur van verzamelen en tot er vertrokken wordt. Daarna is het niet meer mogelijk om zich te registreren. Bij het verzamelen zal men steeds geld inleggen voor het verbruik van consumpties gedurende de volledige activiteit. Indien het vooraf ingelegde geld voor consumpties niet toereikend blijkt gedurende de activiteit kan beslist worden om het ingelegde bedrag te verhogen naar een toereikend bedrag tot einde activiteit. Het overschot van de inleg zal bij aankomst in ons lokaal steeds omgezet worden in consumptiebonnen en verdeeld worden onder het overblijvende aantal deelne(e)m(st)ers. Het ingelegde geld dient enkel voor het verbruiken van GEWONE consumpties aan basistarief. Deze kunnen zijn: koffie, frisdrank enz… (Geen streekbieren, wijnen etc…). Uit respect voor mede deelne(e)m(st)ers is het uitgesloten om duurdere consumpties dan de normaal gangbare consumpties te gebruiken. De groepsgeest wordt hoog in het vaandel gedragen… Samen uit, samen thuis… Gezien MV Nebulasbikers Vinderhoute VZW zich richt op motorrijd(st)ers en de groepsgeest hoog in het vaandel draagt wordt er maximum één volgwagen toegestaan op meerdaagse activiteiten. Voorwaarden zijn dat de volgwagen gebruikt wordt ter ondersteuning van de motorrijders zoals daar zijn bevoorrading, kleine bagage, bezemwagen enz… MV Nebulasbikers Vinderhoute VZW zal in geen enkel geval boekingen maken voor extra (volg)wagens! Er wordt niet gereden in functie van de volgwagen. Het tempo van de motorrijd(st)ers primeert. Inbreuken op de reglementering rond de volgwagen zoals hiervoor omschreven worden niet getolereerd! Overtre(e)d(st)ers hieromtrent worden als dusdanig in de toekomst geweerd. Indien er een maximumaantal deelne(e)m(st)ers aan een meerdaagse toertocht wordt gesteld, dan krijgen deelne(e)m(st)ers van voorgaande edities de eerste keuze om terug deel te nemen. Vervolgens worden de overgebleven plaatsen aangeboden aan de andere deelne(e)m(st)ers waarbij full members voorrang krijgen. Geschikte motoren en bagageruimte zullen mede een rol spelen in de keuze. Meerdaagse activiteiten in eigen beheer georganiseerd scoren bonussen volgens art. 7. De registratie (badgen) van de deelne(e)m(st)ers gebeurt steeds en enkel bij de start aan ons lokaal of op de vooraf afgesproken startplaats van de activiteit. 6.1.5 Winteractiviteiten Clubfeest Na het afsluiten van ieder motorseizoen wordt een clubfeest gehouden. Het clubfeest wordt gratis aangeboden aan al onze full members volgens de formule hierna uitgelegd. Prospecten, partners, vriend(inn)en en kennissen kunnen betalend deelnemen tegen kostprijs. Het gratis aanbieden van het clubfeest verloopt volgens volgende formule: jaarlijks zal de Raad van Bestuur een bedrag begroten dat verdeeld zal worden onder de full-members die deelnamen aan onze afgelopen activiteiten van het betreffende seizoen. Hoe meer deelnames aan de activiteiten, hoe groter de bonus die verworven kan worden. In bepaalde gevallen kan dit leiden tot een gratis clubfeest. Enkel full-members komen in aanmerking voor een korting op- of gratis clubfeest. Alle activiteiten die op de agenda staan worden voor bonus(sen) voor het clubfeest erkend! De registratie van de deelnemers (badgen) gebeurt steeds bij de start aan ons lokaal of op de vooraf afgesproken startplaats van de activiteit. Toegekende bonuspunten zijn strikt persoonlijk en kunnen niet doorgegeven worden. Iedereen is welkom op het clubfeest tegen betaling van de kostprijs. De bonussen voor het eindejaarsfeest worden toegekend volgens art. 7! De raad van bestuur behoudt zich het recht de bonussen in te houden van deelnemers die op eigen houtje handelen. Dit om de groepsgeest te beschermen. Inschrijvingen Om de administratieve last te verlichten wordt er eenmaal per jaar een inschrijvingsdag gehouden. De raad van Bestuur is op die dag aanwezig op de maatschappelijke zetel. Inschrijvingen voor een volgend seizoen gebeuren steeds in december. Men kan zich inschrijven op de inschrijvingsdag van 11.00 u. tot 18.00 u. op onze maatschappelijke zetel. Nieuwe leden kunnen zich inschrijven, beschreven volgens art. 1 Bestaande leden kunnen hun lidmaatschap verlengen met 1 jaar volgens art. 1 Doorgaans wordt er bij velenging van een lidmaatschap een gratis gadget aangeboden door MV Nebulasbikers Vinderhoute VZW. Dit is echter niet bindend en is in geen enkel geval een verworvenheid. Gadgets worden enkel aangeboden bij persoonlijke aanbieding op de dag van inschrijving en bij verlenging van een lidmaatschap, aansluitend op het lopende werkjaar. Van oud naar nieuw MV Nebulasbikers Vinderhoute VZW vieren traditioneel jaarlijks oudejaarsavond. Iedereen mag aan deze activiteit deelnemen. De activiteit bestaat uit een all-in formule voor de ganse avond en nacht. De voorwaarden van de gastheer worden hier gevolgd. Reservaties worden steeds tijdig gemaakt door de organisator. De organisator kan iemand extern, van de raad van bestuur of prospect zijn. Het is de leden raad van bestuur alsook de full members niet toegestaan zichzelf te verrijken door het inrichten van deze activiteit. Een reservatie is pas definitief na betaling van deelname. Bij een beperkt aantal plaatsen geldt de betaling als reservatie. Reservaties zijn steeds definitief, deze kunnen niet ongedaan gemaakt worden. Bij annulatie kunnen de gedane betalingen voor deelname niet meer teruggeëist worden. Bij annulatie kan een plaatsvervangende deelnemer gezocht worden door de persoon die annuleert. De organisator kan (is dit niet verplicht) zelf een plaatsvervangende deelnemer aanbrengen indien dit zich voordoet. De organisator kan (is dit niet verplicht) zelf een reservelijst van mogelijke deelne(e)m(st)ers aanleggen indien de activiteit is volgeboekt. In dit geval heeft een onderlinge overeenkomst tussen 2 leden voorrang op de reservelijst. Karting MV Nebulasbikers Vinderhoute VZW houden traditioneel jaarlijks een kartnamiddag of avond. Iedereen mag aan deze activiteit deelnemen. De activiteit bestaat uit een all-in formule van een diner met grand prix. De voorwaarden van de gastheer worden gevolgd. Reservaties worden steeds tijdig gemaakt door de organisator. De organisator kan iemand van de raad van bestuur, toegetreden leden of extern zijn. Het is de leden raad van bestuur alsook de toegetreden leden niet toegestaan zichzelf te verrijken door het inrichten van deze activiteit. Een reservatie is pas definitief na betaling van deelname. Bij een beperkt aantal plaatsen geldt de betaling als reservatie. Reservaties zijn steeds definitief, deze kunnen niet ongedaan gemaakt worden. Bij annulatie kunnen de gedane betalingen voor deelname niet meer terug geëist worden. Bij annulatie kan een plaatsvervangende deelnemer gezocht worden door de persoon die annuleert. De organisator kan (is dit niet verplicht) zelf een plaatsvervangende deelnemer aanbrengen indien dit zich voordoet. De organisator kan (is dit niet verplicht) zelf een reservelijst van mogelijke deelne(e)m(st)ers aanleggen indien de activiteit is volgeboekt. In dit geval heeft een onderlinge overeenkomst tussen 2 leden voorrang op de reservelijst. Andere winteractiviteiten Iedereen mag aan deze activiteit deelnemen. De voorwaarden van de gastheer worden gevolgd. Reservaties worden steeds tijdig gemaakt door de organisator. De organisator kan iemand van de raad van bestuur of toegetreden leden zijn. Het is de leden raad van bestuur alsook de toegetreden leden niet toegestaan zichzelf te verrijken door het inrichten van deze activiteit(en). Een reservatie is pas definitief na betaling van deelname. Bij een beperkt aantal plaatsen geldt de betaling als reservatie. Reservaties zijn steeds definitief, deze kunnen niet ongedaan gemaakt worden. Bij annulatie kunnen de gedane betalingen voor deelname niet meer terug geëist worden. Bij annulatie kan een plaatsvervangende deelnemer gezocht worden door de persoon die annuleert. De organisator kan (is dit niet verplicht) zelf een plaatsvervangende deelne(e)m(st)er aanbrengen indien dit zich voordoet. De organisator kan (is dit niet verplicht) zelf een reservelijst van mogelijke deelnemers aanleggen indien de activiteit is vol geboekt. In dit geval heeft een onderlinge overeenkomst tussen 2 leden voorrang op de reservelijst. 6.2 Kalender De kalender wordt opgesteld door de raad van bestuur. De kalender wordt als volgt opgesteld: het Nebulastreffen en alle toertochten in eigen beheer worden vooropgesteld. Op de tweede plaats worden de motortreffens ingevuld die vallen onder TA Oost-Vlaanderen. Op de derde plaats motortreffens van de Vlaamse Motorrijders Federatie (VMF). Op de nog overblijvende dagen worden motortreffens ingevuld van clubs die aanwezig waren op het vorig Nebulastreffen. Leden kunnen steeds op openstaande zondagen/feestdagen een zelf gemaakte toertocht invullen op aanvraag. 6.3 Criteria voor een activiteit die meetelt voor het clubfeest op de agenda Er wordt rekening gehouden met de groepsgeest. Alle full members mogen deelnemen aan deze activiteit. Het is niet toegestaan selecties te maken onder de full members. De organisator mag geen maximumaantal deelne(e)m(st)ers stellen. Er kan enkel een maximaal aantal deelne(e)m(st)ers gesteld worden indien de gastheer deze voorwaarden stelt. In dit geval geldt het principe: iedereen mag deelnemen, wie zich eerst inschrijft kan deelnemen. Bij een beperkt aantal deelne(e)m(st)ers wordt voorrang gegeven aan full members. 6.4 Reservaties Reservaties voor meerdaagse toertochten worden steeds tijdig gemaakt door de organisator. Een reservatie is pas definitief na betaling van deelname. Bij een beperkt aantal plaatsen geldt de betaling als reservatie. Full members krijgen steeds de eerste kans om zich in te schrijven voor een meerdaagse activiteit. MV Nebulasbikers Vinderhoute VZW zal in geen enkel geval boekingen maken voor extra (volg)wagens zoals beschreven in artikel 6.1.4. Reservaties zijn steeds definitief, deze kunnen niet ongedaan gemaakt worden. Bij opzegging kunnen de gedane betalingen voor deelname niet meer terug geëist worden. Bij opzegging kan een plaatsvervangende deelne(e)m(st)er gezocht worden door de persoon die opzegt. De organisator kan (is dit niet verplicht) zelf een plaatsvervangende deelne(e)m(st)er aanbrengen als dit zich voordoet. De organisator kan (is dit niet verplicht) zelf een reservelijst van mogelijke deelne(e)m(st)ers aanleggen als de activiteit is volgeboekt. In dit geval heeft een onderlinge overeenkomst tussen 2 leden voorrang op de reservelijst. 7 Verdeling bonuspunten MV Nebulasbikers Vinderhoute VZW zorgt ervoor dat inkosten en overschotten uit activiteiten terug gaan naar de full-members. Hiervoor is er het systeem van bonussen. Het toekennen van bonussen wordt ingedeeld in 4 categorieën. Zijnde deelname aan activiteiten, organiseren van activiteiten, hulp op activiteiten en uitzonderlijke overeenkomsten. Het systeem van bonussen is een gunst (=geen recht!) die enkel aan full-members wordt gegeven. MV Nebulasbikers VZW kan te allen tijde, om welke reden dan ook en zonder voorafgaandelijk te melden aanpassingen doen hierop. Bij vaststelling van misbruik (=fraude) voor het verdienen van bonussen wordt het klassement van de overtreder onherroepelijk verwezen naar de laatste plaats. 7.1 Deelname aan activiteit Onder deelnemen aan een activiteit wordt het volgende verstaan: Men verzamelt op het vooraf aangekondigde uur op de afgesproken plaats (=lokaal tenzij anders vermeldt). Men legt zijn/haar persoonlijke bijdrage in voor de te gebruiken consumpties tijdens de activiteit. Volledige deelname aan een activiteit wordt beschouwd dat deze minimaal gereden wordt tot aan de tweede halte van de motorrit ongeacht omstandigheden vanwege privé, werk, weersomstandigheden enz. Een activiteit eindigt steeds op de vooraf afgesproken plaats (=lokaal tenzij anders vermeld). FAQ Wat als ik de rit stop zet voor het bereiken van de tweede halte van de motorrit? Als je door omstandigheden (werk, weersomstandigheden, enz.) de rit niet kan uitrijden (=tot aan ons lokaal) krijg je enkel bonussen toegekend in het puntenklassement (=groen klassement) en kilometers (=geel klassement) indien je meerijdt tot aan de tweede halte van de betreffende motorrit. Bonussen voor het clubfeest blijven echter wel van toepassing. De bonussen worden als volgt verdeeld: Eigen georganiseerde activiteit: 6 bonussen per dag, per activiteit. Eigen georganiseerde activiteit niet meegereden met de groep: 3 bonussen per dag, per activiteit. Activiteit door anderen georganiseerd: 3 bonussen per dag, per activiteit. Activiteit door anderen georganiseerd en individueel gereden: 1 bonus per dag, per activiteit. Eigen georganiseerde activiteit zoals vergaderingen en bikersavonden: 6 bonussen per dag, per activiteit. Om de bonussen te krijgen dient er steeds geregistreerd te worden met de persoonlijke full- memberkaart in het lokaal. FAQ Wat als ik te laat aansluit bij de groep en toch nog wil meerijden en mijn bonussen behalen? Je kan bij aansluiting alsnog uw bijdrage leveren. Er wordt uiteraard rekening mee gehouden welk verbruik er al was voor uw aansluiting. Voorwaarde is wel dat je geregistreerd (gebadged) hebt in ons lokaal! Let wel! Om profitariaat uit te sluiten wordt er rekening gehouden dat recidivisten uitgesloten worden! Wat als de inschrijving van een motortreffen in mijn buurt is waardoor de verplaatsing naar het verzamelpunt onnodig ver wordt? Als een inschrijving van een motortreffen in de buurt van een deelnemer valt en de verplaatsing naar ons lokaal overtreft volstaat het om een bericht (SMS) of E-mail te verzenden dat je mee rijdt met de groep vanaf de plaats van inschrijving. Je ontvangt op die manier alsnog je bonus(sen). Let wel! Om profitariaat uit te sluiten wordt er rekening gehouden dat recidivisten uitgesloten worden! 7.2 Organiseren van een activiteit Activiteit organiseren: 6 bonussen per dag, per activiteit (=extra bovenop deelname). 7.3 Hulp op een activiteit Hulp op activiteiten wordt opgedeeld in 3 periodes per dag. Zijnde voormiddag, namiddag en avond. Op een activiteit ten voordele van andere organisator (vb. SDL treffen): 1 bonus per periode, per activiteit. Op een activiteit georganiseerd door onszelf (vb. Nebulastreffen): 2 bonussen per periode, per activiteit. Op een activiteit ten voordele van Nebulasbikers (vb. culinaire markt): 2 bonussen per periode, per activiteit. 7.4 Uitzonderlijke overeenkomsten Opening van het lokaal door uitba(a)t(st)er of werkne(e)m(st)er buiten de normale openingsuren t.v.v. MV Nebulasbikers Vinderhoute VZW (vb. zondagmorgen): 1 bonus per extra opening. Slechts één persoon kan in dit geval aanmelden per dag en per activiteit. Omwille van communicatie en eerlijkheid naar de andere full-members toe dient de uitba(a)t(s)er of de werkne(e)m(st)er die het lokaal buiten de normale openingsuren opent lid te zijn om te kunnen badgen. 8 Interne klassementen: Binnen de vereniging worden twee interne klassementen bijgehouden zijnde een puntenklassement (groen klassement) en het kilometerklassement (geel klassement). Beide klassementen zijn geheel vrijblijvend. 8.1 Puntenklassement (groen klassement) Iedere deelne(e)m(st)er ontvangt punten voor zijn/haar deelname aan activiteiten. Punten voor hulp op activiteiten worden hier niet toegekend. Punten voor wie zich laat inschrijven door anderen en de ronde niet rijdt worden niet toegekend. Om de punten te krijgen dient er steeds geregistreerd te worden met de persoonlijke full-memberkaart in het lokaal. 8.2 Kilometerklassement (geel klassement) Iedere deelne(e)m(st)er ontvangt kilometers voor zijn/haar deelname aan een motor gerelateerde activiteit. De toegekende kilometers zijn de som van de heenrit + de ronde + terugrit die vooraf kenbaar werden gemaakt. Kilometers voor hulp op activiteiten worden niet toegekend. Kilometers voor wie zich laat inschrijven door anderen worden niet toegekend. Om de kilometers te krijgen dient er steeds geregistreerd te worden met de persoonlijke full-memberkaart in het lokaal. 9 Tourritten 9.1 Tourritten in groep Als je met ten minste twee in groep rijdt op een weg met rijstroken, moet je niet achter elkaar rijden. Je mag op dezelfde rijstrook in twee evenwijdige rijen geschrankt rijden (dambordmotief), met een voldoende veiligheidsafstand onderling. Wanneer de rijbaan niet verdeeld is in rijstroken, mag je niet meer dan de helft van de rijbaan in beslag nemen. Als kruisen onmogelijk is, moet je achter elkaar rijden. 9.2 Rijden met wegkapiteins 9.2.1 De wet - voorwaarden Wegkapitein is minstens 25 jaar. Retro-reflecterend vestje met op de rug “wegkapitein”. Bord C3, minstens 15 cm. diameter. 15 tot 50 deelnemers: wegkapiteins mag, minstens 2. > 50 deelne(e)m(st)ers: minstens 2 wegkapiteins verplicht. Mag dwarswegen op kruispunten afzetten op voorwaarde dat het verkeer niet wordt geregeld door verkeerslichten of bevoegd persoon. Voor de rest geen bevoegdheid: bv. geen toelating om sneller dan toegelaten terug in te halen, geen toelating om in te halen waar dat eigenlijk niet mag! 9.2.2 Onze spelregels in de praktijk Voorbereiding Hoeveel wegkapiteins en begeleiders: 1 gids. 1 afsluiter. 1 verdeler. 1 kopman/ 2 voor grote groepen. Wegkapiteins: vuistregel is minstens 4-tal en minstens 1 extra per 10 rijders. Voor zeer grote groepen (bv. parades): zoveel mogelijk ... Briefing van alle wegkapiteins en begeleid(st)ers voor vertrek: Concrete afspraken maken over werking. Route overlopen, moeilijke punten en hergroeperingspunten op voorhand aangeven. (Zo mogelijk) een briefing aan de deelne(e)m(st)ers voor vertrek om hen te informeren. Aanpak van de wegkapiteins Basisregels voor rijden in groep (bv. niet inhalen, blijven zitten bij hergroepering). Een wegkapitein neemt risico’s voor de groep: de groep moet dan ook de nodige discipline tonen om geen risico’s te creëren. Materiaal: Bordjes C3. Gele fluo vestjes met vermelding “wegkapitein” voor wegkapiteins. Oranje fluo vestjes (“wegkapitein” mag) voor “afsluiter”. Gsm’s. Walkie Talkie’s Wegkapiteins en deelne(e)m(st)ers vullen de tank en ledigen zichzelf voor vertrek: een grote groep kan niet telkens zomaar stoppen om snel even te tanken voor 1 persoon. Hergroeperingspunten tijdens de route: We bouwen enkele stopplaatsen in (bv. parking van een bedrijf, lange parkeerstrook op een expresweg) om de groep terug samen te brengen en de wegkapiteins de kans te geven allemaal weer naar voor te komen. Iedereen blijft op z’n moto zitten tijdens zo’n hergroeperingsstop. Volgorde opstelling: Gids: Wordt beschouwd als organisat(risse)or, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Kent de route en blijft altijd op kop (soms 2 man), tenzij hij/zij anders aanheeft! Kan over de route beschikken op gps. Rijdt met een snelheid lager of gelijk aan max. toegelaten snelheid! Is vaak tegelijk verde(e)l(st)er. Wanneer een gat ontstaat in de kolonne veroorzaakt door de gids, dan zal hij/zij steeds zorgen dat de kolonne terug kan aansluiten. Wanneer een gat ontstaat in de kolonne veroorzaakt door een volg(st)er, dan zal hij/zij ervoor zorgen dat hij het gat terug dicht rijdt. De gids zal niet wachten en wegkapiteins kunnen de volger aanmanen om aan te sluiten. Verde(e)l(st)er: Duidt aan waar een wegkapitein moet gaan staan, de 1ste wegkapitein achter de “verde(e)l(st)er” voert dit commando uit. Draagt een geel retro-reflecterend vestje met op de rug “wegkapitein”. Is vaak tegelijk gids. Wegkapiteins: Dragen een geel retro-reflecterend vestje met op de rug “wegkapitein”. Kunnen beschikken over de route op gps. Rijden geschrankt achter de “verde(e)l(st)er”. Voeren commando’s van “verde(e)ler” uit: Wie aan de linker kant van de weg rijdt, zet linksaf. Wie rechts rijdt, neemt de rechterkant. Wachten tot de “afsluiter” voorbij is en volgen dan terug de groep. Halen de groep rustig in (bv. max. 20 km/u sneller). Let op! Risico op overtreding! Wegkapiteins halen elkaar nooit in, je weet nooit welk manoeuvre de wegkapitein voor jou moet gaan uitvoeren!! Wegkapiteins brengen boodschappen van de laatste man over naar voor. Kopman: Is ook vaak gids. Kan beschikken over de route op gps. Leidt de groep deelne(e)m(st)ers, blijft altijd op die positie. Regelt de ruimte tussen hem en de “verde(e)l(st)er” (buffert) zodat wegkapiteins altijd tussen hem en de wegkapiteins die al vooraan zitten, kunnen invoegen. Afsluit(st)er: Draagt een oranje retro-reflecterend vestje. Blijft te allen tijde de laatste rijd(st)er! Schuift niet naar voor! Dient te beschikken over de route op gps. Groep: Niet onderling inhalen. Geschrankt rijden. Veiligheidsafstand, maar toch niet te ver uit elkaar (1 sec-regel). Tragere rijd(st)ers rijden vooraan. Tourreglement MV Nebulasbikers Vinderhoute VZW: 1 . Iedereen die, om wat voor reden dan ook, zichzelf of anderen in gevaar brengt en/of een ongeluk overkomt of veroorzaakt is daar uitsluitend zelf voor verantwoordelijk. Nooit kan de organisatie/organisat(risse)or van de rit hiervoor verantwoordelijk worden gesteld. 2 . Voor vertrek: zorg dat je motorfiets in orde is, vooral banden, remmen en stuurinrichting en zorg dat je bagage goed vast zit. Het is verstandig om behoorlijk beschermende kleding (b.v. leder) aan te hebben, een goed passende helm en een (redelijk) krasvrij vizier. Uiteraard moet de motorfiets minimaal B.A. verzekerd zijn en moet de berijd(st)er in het bezit zijn van een geldig rijbewijs. 3 . We vertrekken steeds met een volle tank. 4 . We vertrekken stipt op de afgesproken tijd. Kun je dat om wat voor reden dan ook niet halen, laat dat dan even weten, zodat er rekening mee gehouden kan worden. Graag op de aangegeven tijd van verzamelen aanwezig zijn. 5 . Van tevoren moet duidelijk zijn, wie als eerste en wie als laatste rijdt. Echter, iedereen is er verantwoordelijk voor dat de groep(en) bij elkaar blijft (blijven). Dat geldt vooral bij verkeerslichten, kruisingen en inhaalmanoeuvres. Elke groep heeft een eigen voorrijd(st)er en een eigen achterrijd(st)er. 6 . Automobilisten onderschatten vaak de snelheid van een motorfiets. Houd hier rekening mee en rijdt met gedimd groot licht. 7 . Rijd nooit blindelings achter je voorgang(st)er aan, want ook hij/zij kan een fout maken. 8 . Rijd blokvormig, op die manier heb je een beter overzicht en de onderlinge afstand wordt er groter door. 9 . Houd voldoende afstand, doch laat ook geen gaten vallen uit respect voor onze wegkapiteins. 1 0 . Vermijd inhalen onderling, blijf zoveel mogelijk op een eenmaal ingenomen plaats rijden. 1 1 . Mensen die niet te snel willen of kunnen rijden, behoren vooraan in de groep te rijden. 1 2 . Rij je eigen tempo. Het domste en het meest asociale wat je kunt doen, is harder rijden dan je zelf kunt, mag en wilt. We zijn bezig met een tourrit, denk een beetje aan de maximum toegestane snelheid. Denk ook aan ruiters, fietsers, wandelaars, spelende kinderen enzovoort. Ze kunnen soms plots “vreemde onverwachte dingen” doen, laat je niet verrassen. 1 3 . Wanneer er ingehaald gaat worden, probeer dat dan niet met zijn allen tegelijk te doen, maar gewoon zoals je dat doet wanneer je alleen rijdt. Daarmee voorkom je dat auto`s kilometerslang achter de groep zitten. Dit heeft namelijk vaker gevaarlijke situaties en ergernis tot gevolg. 1 4 . Wil je rusten of tanken of wat dan ook, maak dat kenbaar aan de eerste rijder of indien dat niet mogelijk is aan de laatste rijder zodat die de eerste man/vrouw kan waarschuwen. Hier kan dus een uitzondering op de regel gelden: in dit geval is inhalen eventueel toegestaan omdat je de voorrijder ergens van op de hoogte wilt of moet brengen. 1 5 . De motorfiets met de kleinste actieradius bepaalt de afstand tussen twee tanktops. Bij een tankstation tanken we het liefst allemaal. Immers, we staan dan toch stil en het zou vervelend zijn dat er een paar kilometer na een tankstop nog iemand blijkt te moeten tanken. 1 6 . Stoppen om regenkleding aan te doen, doen we slechts éénmaal. 1 7 . Diegene(n) die de rit organiseert (organiseren), zorgt (zorgen) dat meerdere mensen binnen de groep de routebeschrijving hebben. Zet de route op papier en maak er indien enigszins mogelijk een gps-route van (TomTom/Garmin). 1 8 . Kijk niet alleen voor je maar ook achter je. Zie je dat de motor(en) achter je het niet bij kan (kunnen) houden, stop dan (bij de eerstvolgende kruising of splitsing) en wacht totdat de rest weer bij is. 1 9 . Raken we toch iemand kwijt, stop dan met de hele groep op een veilige plaats en laat enkele mensen teruggaan naar de plaats waar we op het laatst bij elkaar waren en wachten. Degene die de groep kwijt is moet ook naar die plaats teruggaan. 2 0 . Tijdens toertochten is alcoholgebruik niet toegestaan. 2 1 . De organisatie/organisat(risse)or aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid, iedereen rijdt mee geheel voor eigen risico. Dat wil (ook) zeggen dat de organisatie/organisat(risse)or nergens voor verantwoordelijk is (te stellen) behalve voor zijn/haar eigen verkeersovertredingen en dergelijke. Uiteraard gelden de verkeersregels zoals die in het land gelden waarin de route gereden wordt. Ook “voorrijd(st)ers” aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid en zijn niet verantwoordelijk (te stellen) voor wat andere rijd(st)ers in hun groep doen of veroorzaken. Met andere woorden: u mag meerijden in de/een groep, maar u doet dat altijd geheel voor uw eigen risico, laat dit alstublieft duidelijk zijn. Iedere deelne(e)m(st)er gaat akkoord met dit reglement en verklaart akkoord te zijn met deze voorwaarden door zijn/haar deelname. 10 Levensgebeurtenissen Momenten in het leven die sterke invloed hebben op de financiële behoeften van een full member of zijn huishouden zoals: uit huis gaan, verhuizen, werken, samenwonen/trouwen, kinderen krijgen, uit elkaar gaan, pensionering, en overlijden (al dan niet van de partner en/kind). MV Nebulasbikers Vinderhoute VZW deelt deze gebeurtenissen op in twee noemers zijde: Geplande gebeurtenissen. Ongewenste gebeurtenissen. 10.1 Geplande gebeurtenissen 10.1.1 Uit huis gaan Wanneer een full member het huis uit gaat om zelfstandig in het leven te stappen (=niet trouwen, gaan samenwonen) zal MV Nebulasbikers Vinderhoute VZW bij uitnodiging van/op een drink of feest een aangepast cadeau voorzien. 10.1.2 Verhuizen Wanneer een full member verhuist zal MV Nebulasbikers Vinderhoute VZW bij uitnodiging van/op een drink of feest een aangepast cadeau voorzien. 10.1.3 Werken Wanneer een full member een nieuwe job aangaat zal MV Nebulasbikers Vinderhoute VZW bij uitnodiging van/op een drink, feest of gelijk welke andere manier een aangepast cadeau voorzien. 10.1.4 Samenwonen/trouwen Wanneer een full member gaat samenwonen of trouwen met zijn/haar partner zal MV Nebulasbikers Vinderhoute VZW bij uitnodiging van/op een drink, feest of gelijk welke andere manier een aangepast cadeau voorzien. 10.1.5 Kinderen krijgen Wanneer een full member vader/moeder wordt zal MV Nebulasbikers Vinderhoute VZW bij uitnodiging van/op een drink, feest of gelijk welke andere manier een aangepast cadeau voorzien. 10.1.6 Pensioen Wanneer een full member met pensioen gaat zal MV Nebulasbikers Vinderhoute VZW bij uitnodiging van/op een drink, of gelijk welke andere manier een aangepast cadeau voorzien. 10.2 Ongewenste gebeurtenissen 10.2.1 Uit elkaar gaan/scheiden Wanneer een full member zijn huwelijk/wettelijk samenwonen beëindigt zal MV Nebulasbikers Vinderhoute VZW de maximum mogelijke prestaties leveren om de full member te helpen bij praktische verrichtingen. 10.2.2 Ziekenhuisopname Wanneer een full member om eender welke reden een meerdaagse opname met medische ingreep moet ondergaan zal MV Nebulasbikers Vinderhoute VZW bij aankondiging/verwittiging een bezoek brengen ter plaatse/of nadien thuis met aangepast cadeau. 10.2.3 Overlijden Wanneer een full member overlijdt zal MV Nebulasbikers Vinderhoute VZW zich condoleren op de uitvaart indien zij op de hoogte gesteld worden. Een overlijdensbericht is hiervoor een geschikt medium. MV Nebulasbikers Vinderhoute VZW voorziet voor het overlijden van een full member steeds in een krans (indien op de hoogte gebracht) op de uitvaart. Op vraag van de partner en/of familie kan voorzien worden in de begeleiding van de overledene van een serene escorte op de motor. Bij het overlijden van een familielid van een full member zal MV Nebulasbikers Vinderhoute zich steeds condoleren indien zij op de hoogte gebracht werden door een overlijdensbericht. 11 Slotbepalingen Ieder full-member heeft zich te houden aan de bepalingen van deze bikers manual. In gevallen waarin deze bikers manual geen uitsluitsel geeft en waarin ook de statuten niet voorzien, beslist het bestuur, onder gehoudenheid de genomen beslissingen ter bekrachtiging aan de ledenvergadering voor te leggen.
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
copy write MV Nebulasbikers Vinderhoute VZW
Bikers manual